Štatút súťaže o dentálnu hygienu s bielením zubov na Instagram stránke Klostermann zubná klinika

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže o dentálnu hygienu s ambulantným bielením zubov, (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými na konkrétnej Instagramovej  stránke v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá  uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže


Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Ortodoncia Klostermann s.r.o, so sídlom  Mlynské Nivy 18890/5, Bratislava - mestská časť Ružinov 811 09, IČO: 35756152, zapísaná v  Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 145410/B (ďalej len  „vyhlasovateľ súťaže“).

II Účel súťaže


1) Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena spoločnosti Ortodoncia  Klostermann s.r.o a jej spojenia so zodpovedným správaním. 

2) Súťaž je oznámená aj v texte vybraného zverejneného príspevku alebo udalosti (ďalej len „súťažný  príspevok“) na Instagram stránke Klostermann zubná klinika.  

III Trvanie súťaže


Do súťaže sa môžu súťažiaci zapojiť: 

- v termíne od 25.10.2023 do 02.11. 2023; dňa 03. 11. 2023 bude vyhlásený výherca.

IV Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže


Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá  dovŕšila vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len  „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII bod 1 tohto štatútu. 

Priebeh súťaže


1) Do súťaže sa účastník môže zapojiť na Instagram stránke Klostermann zubná klinika a to tak, že: 

 • začne sledovať Instagram stránku @klostermann_zubnaklinika 

 • zdieľa súťažný príspevok, pričom v príspevku označí Instagram stránku  


@klostermann_zubnaklinika a do komentáru napíše: chcem krásny úsmev 

2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát. 

3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne  podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

VI Výhra a jej odovzdanie 


1) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený na Instagram stránke Klostermann zubná klinika.  

Predmetom výhry je dentálna hygiena s ambulantným bielením zubov. Predmet výhry je určený pre  jedného výhercu, pričom výherca získa jednu výhru. 

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 1 pracovného dňa od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou Instagram správy od organizátora súťaže, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa / organizátora súťaže kontaktoval prostredníctvom emailu.  

V prípade, ak sa výherca súťaže do 24 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety  tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať  náhradného výhercu súťaže. 

3) O presnom spôsobe uskutočnenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

4) Organizátor súťaže uskutoční výhru súťaže najneskôr do 14 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje. 

5) Ak výherca výhru neprevezme stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže. 

6) Výhra sa dá u vyhlasovateľa uplatniť na zubnej klinike do konca roka 2023. 

7) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky  súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote  alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť  za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v  príslušnom súťažnom príspevku. 

VII Osobitné ustanovenia 


1) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle  ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. 

2) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. 

3) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť  podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagram stránke Klostermann zubná  klinika alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať  účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. 

4) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra

doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže. V takomto  prípade bude kontaktovaný ďalší výherca v poradí. 

5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné  zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení,  pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej  povinnosti výhercu súťaže. 

6) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto  vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek  bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný  zverejniť na Instagram a Facebook stránke Ortodoncie Klostermann. 

VIII Ochrana osobných údajov 


Účely a právny základ spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi účastníkom súťaže a  vyhlasovateľom súťaže v súlade s ustanoveniami tohto herného plánu. 

Zdroj získania osobných údajov 

Ortodoncia Klostermann získava údaje priamo od účastníka súťaže. 

Doba uchovávania údajov 

Vyhlasovateľ súťaže archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa účastníka súťaže po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. 

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov 

Osobné údaje účastníka súťaže nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak  túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo, ak je to dohodnuté medzi účastníkom súťaže a  vyhlasovateľom súťaže. 

Poskytnuté osobné údaje Ortodoncia Klostermann nezverejňuje. 

Sprostredkovateľom vyhlasovateľa súťaže je organizátor súťaže uvedený v tomto hernom pláne. Cezhraničný prenos osobných údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov vyhlasovateľ súťaže nerealizuje. 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov 

Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od vyhlasovateľa súťaže: 

 • prístup k informáciám o spracúvaní jeho osobných údajov, 

 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

 • opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom  spracúvania,

 • vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis, 

 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

 • odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol vyhlasovateľovi súťaže v štruktúrovanom  strojovo 

 • čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu. 


Dotknutá osoba má tiež právo: 

 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vyhlasovateľ súťaže spracúva na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR


IX. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely 


Výherca súhlasí s použitím osobných údajov spoločnosťou Ortodoncia Klostermann s.r.o. na  marketingové účely. Tento súhlas udeľuje pacient na účely marketingovej činnosti Ortodoncie Klostermann, ktoré zahŕňajú:  

 • uverejňovanie príspevkov, fotografií a videí pacientov pred, počas a na konci čeľustno ortopedickej liečby na sociálnych sieťach Ortodoncie Klostermann prípadne na iných  propagačných materiáloch,  

 • pred, počas a po bielení zubov a dentálnej hygieny sociálnych sieťach Ortodoncie  Klostermann, prípadne na iných propagačných materiáloch 


Výherca súťaže berie na vedomie, že ich osobné údaje budú použité výhradne na marketingové účely  spoločnosti Ortodoncia Klostermann s.r.o. a tento súhlas výhercovia udeľujú dobrovoľne.  

Záverečné ustanovenia 


1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke Ortodoncie Klostermann 

www.klostermann.sk/sutaz a je uložený u vyhlasovateľa súťaže. 

V Bratislave dňa 25.10.2023