Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas Prevádzkovateľovi: Ortodoncia Klostermann, s.r.o., so sídlom Nevädzová 17211/6, 821 01 Bratislava, IČO: 35 756 152, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 145410/ (Prevádzkovateľ) na spracúvanie osobných údajov. Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, obsah správy. Potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu zo strany prevádzkovateľa informovaný o nasledovných skutočnostiach:

1/ Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby.

2/ Účel spracovania: Spracovanie správy zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára a následné zaslanie odpovede.

3/ Doba spracovania: jeden rok.

4/ Sprostredkovateľ nie je.

5/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojom práve:
a) požadovať prístup k osobným údajom;
b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné;
c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
d) požadovať vymazanie osobných údajov;
e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov;
f) na prenosnosť osobných údajov;
g) na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
h) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov;
i) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

6/ Zodpovedná osoba nie je určená. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva priamo v komunikácii s prevádzkovateľom, najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty: ortodoncia@klostermann.sk. Zároveň vyhlasujem, že som prevádzkovateľovi poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. Viac o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.klostermann.sk v sekcii ochrana osobných údajov.