Spracovanie osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas Prevádzkovateľovi: Ortodoncia, s.r.o., so sídlom : Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec, IČO: 35 756 152, Registrácia: Obchodný register OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18312/T ("Prevádzkovateľ") na spracúvanie osobných údajov. Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, obsah správy. Potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu zo strany prevádzkovateľa informovaný o nasledovných skutočnostiach: 1/ Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby. 2/ Účel spracovania: Spracovanie správy zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára a následné zaslanie odpovede.. 3/ Doba spracovania: jeden rok. 4/ Sprostredkovateľ nie je.  5/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojom práve: a) požadovať prístup k osobným údajom; b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné; c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; d) požadovať vymazanie osobných údajov; e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov; f) na prenosnosť osobných údajov; g) na obmedzenie spracúvania osobných údajov; h) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov; i) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 6/ Zodpovedná osoba nie je určená. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva priamo v komunikácii s prevádzkovateľom, najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty: ortodoncia@klostermann.sk. Zároveň vyhlasujem, že som prevádzkovateľovi poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. Viac o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.klostermann.sk v sekcii ochrana osobných údajov.

OBJEDNAJTE SA NA KONZULTÁCIU

Planmeca Sirona Forestadent Invisalign